Quy định của chính sách thuế về chi phí lãi vay

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn về Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng:

–   Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán như sau:

  • Thanh toán bằng Séc
  • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền
  • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

–   Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

-->   Như vậy khi doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ lẫn nhau thì KHÔNG ĐƯỢC thực hiện bằng hình thức thanh toán là tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành).

Chi phí lãi vay PHẢI phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Theo quy định tại Điểm 2.17 và 2.18, Khoản 2, Điều 6 của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 và Điều 4 của thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78 thì chi phí lãi vay KHÔNG được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN trong trường hợp:


Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

=> Như vậy khi vay cá nhân, nếu lãi suất vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì phần vượt quá đó sẽ không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Note: Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: Lãi suất cơ bản là mức lãi suất thấp nhất, có thể xem là mức lãi suất “sàn” do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quyết định.

Theo Điều 1, Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29 tháng 11 năm 2010 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc ngân hàng Nhà nước ban hành có quy định như sau: “Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm”.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2010 và thay thế Quyết định số 2619/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Văn bản này tới nay vẫn còn hiệu lực và không quy định cụ thể là lãi suất cho vay hay đi vay nên hiện vẫn còn được sử dụng để xác định mức vượt lãi suất theo Thông tư 78.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0907 055 168