10 điểm mới về Hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2021

Nhiều điểm mới trong Bộ luật lao động 2019 về hợp đồng lao động cần...

03 đối tượng doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đánh giá, kiểm...

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

– Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP, trong đó quy định: “Điều 35....

Quy định của chính sách thuế về chi phí lãi vay

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn về...

0907 055 168