03 đối tượng doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đánh giá, kiểm tra hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị tại doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng bắt buộc thực hiện kiểm toán nội bộ.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP thì chỉ các doanh nghiệp sau đây bắt buộc phải kiểm toán nội bộ:

(1) Công ty niêm yết.

(2) Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

(3) Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

– Các doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, trường hợp thuê này phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ theo Điều 5, Điều 6 tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

– Việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định 05 cũng quy định về người thực hiện việc kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp trên phải có đủ tiêu chuẩn sau đây:

– Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.

– Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.

– Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của doanh nghiệp; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

– Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.

– Các tiêu chuẩn khác do doanh nghiệp quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0907 055 168